Betalningsvillkor och Hyresavtal

Villkor vid bokning och betalning av båtplats i Eskilstuna kommun

Eskilstuna Kommun på webbsidan batplats.Eskilstuna.se. Dessa villkor gäller mellan Eskilstuna kommun och den som själv eller genom annan person bokar båtplats och betalar båtplatsavgift. Beställaren/betalaren anges som ”Kund” i villkoren. Leverantören anges som ”Eskilstuna Kommun” eller Vi”. Bokningen/betalningen gäller hyra av båtplats i Eskilstuna kommuns fritidsbåtshamnar.

Bokning och betalning för privatperson

För att boka båtplats och betala hamnavgiften på webbsidan batplats.Eskilstuna.se krävs att kunden är minst 18 år fyllda. För att kunna genomföra betalningen av båtplatsavgiften krävs det ett bankkort (VISA eller Mastercard).

Priser

Aktuella priser redovisas på hemsidan i bokningsdialogen. Om inget annat anges är samtliga priser i SEK inklusive lagstadgad mervärdesskatt. Priserna gäller endast vid förhandsbokning av plats genom bokningsdialogen.

Ångerrätt och Uppsägning

Vid uppsägning från kund för hyrd båtplats under pågående säsong återbetalas ej och kund hyr platsen säsongen ut.
Eventuellt brott mot fakturavillkor, allmänna och specifika villkor eller instruktioner lämnade på platsen, utgör grund för uppsägning av hyresförhållandet.
Båtplatsen skall därvid lämnas utan återbetalning av erlagd säsongshyra. Vite vid brott mot angivna avtalsvillkor motsvarar en säsongshyra.

Bokning av båtplats

I priset ingår hyra av båtplats samt vatten, där detta finns att tillgå. Kunden får ej använda båtplatsen till annat än vad som står i ”Hyresavtal med ordningsregler gällande båtplats för fritidsbåt I Eskilstuna kommuns fritidsbåtshamnar”. Dokumentet finns på https://www.eskilstuna.se/uppleva-och-gora/idrott-motion-och-friluftsliv/friluftsliv/batplatser-och-hamnar.html/

Betalningsbekräftelse

Vid mottagande av betalningsbekräftelsen ska denna kontrolleras, så att alla uppgifter stämmer. Det är kunden som ansvarar för att uppgifterna på betalningsbekräftelsen är korrekta. En betalningsbekräftelse skickas via e-post och som textmeddelande (SMS). I händelse av fel ska Eskilstuna kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen kontaktas snarast, i första hand via e-postadressen: hamnar@eskilstuna.se

Användandet av personuppgifter

Genom att använda denna hemsida godkänner du Hamnsystem Sverige AB's datapolicy.
Även Eskilstuna kommun behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som ditt namn, e-postadress och telefonnummer. Vid fakturering behöver vi även din adress och ditt personnummer. Dina personuppgifter lagras i syfte att Eskilstuna kommun ska kunna handlägga ditt ärende eller nå dig när det behövs.
Under behandlingen av ditt ärende kommer dina personuppgifter att hanteras av berörda handläggare på Eskilstuna kommun. Observera att allmänheten enligt offentlighetsprincipen får ta del av offentliga handlingar hos myndigheterna. Detta medför att vissa uppgifter om dig kan bli tillgängliga för andra. Vissa uppgifter kan dock omfattas av sekretess och får då inte lämnas ut till allmänheten.

Information om offentlighetsprincipen


https://www.eskilstuna.se
Personuppgiftsansvarig är Kultur- och fritidsförvaltningen på Eskilstuna kommun. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på kontaktcenter@Eskilstuna.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Villkor för användning, bokning och betalning

Denna sida (tillsammans med de handlingar som anges) talar om villkoren för användning av vår hemsida batplats.eskilstuna.se. Läs dessa villkor noggrant före användning, bokning och betalning. Genom att använda vår hemsida, accepterar du dessa villkor.

Hyresavtal med ordningsregler gällande båtplats för fritidsbåt i Eskilstuna kommuns fritidsbåtshamnar, gäller fr.o.m. 2021-01-01

Avtalet gäller mellan Eskilstuna kommun, kultur- och fritidsförvaltningen organisationsnummer 212000-0357 (härefter ”kommunen”) och hyresgäst i kommunens fritidsbåtshamnar. När hyresavgiften är betalad till kommunen är detta avtal bindande och accepterat av båda parter. Båtplatsen får endast användas för fritidsbåt som har motor för framdrivning samt för rodd- eller segelbåt. Båten får inte användas som bostad i hamnen. För att vi ska ha så trivsamma och väl fungerande hamnområden som möjligt gäller nedanstående villkor.

Avtalstid

Avtalet gäller tillsvidare. Hyresgästen får nyttja sin båtplats under perioden 15 april – 15 oktober. Om båten inte tas upp av båtplatsinnehavaren/ ägaren av båten kommer kommunen ta upp båten och hyresgästen kan återfå båten mot de kostnader Kommunen har haft.

Hävning av avtal

Kommunen har rätt att med omedelbar verkan häva avtalet när som helst under året, även under pågående säsong, om hyresgästen inte följer ordningsreglerna. Se mer under rubriken ”Ordningsregler”

Uppsägning av båtplats

Om hyresgästen inte längre önskar hyra båtplats ska denna sägas upp snarast möjligt, för att debitering inte ska utgå. Om uppsägning av avtalet sker under säsong återbetalas ingen hyresavgift.

Boende på båt

Det är inte tillåtet att bo på båten under mer än tre dygn. Vid boende på båten under längre tid än tre dygn hävs hyresavtalet och hyresgästen förlorar sin båtplats.

Administrativa ordningsregler

Upplåtelse av båtplats, debitering Båtplats hyrs ut genom att hyresgästen kommer överens med kommunen. De båtplatser som finns i kommunens digitala system betalas i samband med bokningen av platsen. Om platsen i båtplatsbokningssystemet vid kommande års debitering inte betalas under den tid som anges sägs platsen upp automatiskt. Avgiften debiteras en gång per år i förskott med förfallodag angiven på fakturan. Faktura kan fås mot särskild avgift.

Båt på obetald båtplats

Båt som ligger på obetald plats eller felaktig plats ”lappas” och transporteras bort, båtägaren kan återfå båten mot betalning av kommunens kostnader. Se mer under rubriken ” Flyttning av båt”

Företräde till båtplats

Hyresgäst som under ett år hyrt båtplats har företräde att hyra samma plats under nästa år. Kommunen har dock rätt att anvisa annan båtplats, inför eller under pågående säsong. Om båtplatsavgiften inte är betalad på förfallodagen, anses hyresgästen ha avsagt sig företrädesrätten till båtplatsen.

Båtplatsavgiften

Taxan fastställs av Kultur- och Fritidsförvaltningens nämnd. Information om gällande taxa finns i dokumentet ”Prislista 2021 Boka lokaler, scener och utrustning.pdf”: https://www.eskilstuna.se/uppleva-och-gora/idrott-motion-och-friluftsliv/boka-lokaler-scener-och-utrustning.html

Överlåtelse av båtplats

Hyresgästen får inte överlåta sin båtplats eller hyra ut den utan kommunens medgivande. Om båtplatsen har överlåtits eller hyrts ut i andra hand utan medgivande, har kommunen rätt att genast återta den och ta hand om eventuell utrustning som lämnats kvar. Kostnader som uppkommer för kommunen i samband med detta, ska betalas av hyresgästen.

Adressändring

Hyresgästen är ansvarig för att korrekta kontaktuppgifter meddelas till e-post hamnar@eskilstuna.se alternativt ändras i det digitala systemet om platsen är digitalt bokad. Den, som på grund av felaktigt angivna uppgifter inte fått faktura på båtplatsavgiften och på grund därav försummat att betala den i rätt tid, har förverkat rätten till båtplatsen.

Försäkring

Fritidsbåtar som ligger vid kommunala båtplatser ska ha en giltig ansvarsförsäkring. Aktuellt försäkringsbevis skickas in vid platsbokning till kommunen på hamnar@eskilstuna.se för att säkerställa att du äger båten som ligger på platsen samt att båten har en giltig ansvarsförsäkring. Om båten inte har en aktuell ansvarsförsäkring kommer platsen att sägas upp.

Ansvarsområden och kontaktuppgifter

När det gäller drift och underhåll av platser för fritidsbåtar eller önskemål om byte av plats kontakta Uthyrningen, Kultur- och fritidsförvaltningen, genom att skicka e-post till hamnar@eskilstuna.se eller ring 016-7103300. Skicka gärna e-post i första hand om det inte avser akuta frågor.

Generella ordningsregler

Aktsamhet

Hyresgästen ska vara aktsam när hen använder hamnens anläggningar. Hyresgästen är skyldig att ersätta skador som hen orsakar. Hyresgästen får inte använda sin båt eller båtplats på sätt som kan föranleda obehag för andra hyresgäster, kringboende eller allmänhet. Om hyresgästen åsidosätter denna skyldighet, utgör det grund för uppsägning. Kommunen äger rätt att anvisa plats samt att ange mått för båtplatser.

Hyresvärdens ansvar

Kommunen har inget ansvar för båtar förtöjda i hamnarna.

Miljöfarliga ämnen

Det är förbjudet att förvara miljöfarliga kemikalier som bränsle, oljor eller brandfarliga gaser åtkomligt för obehöriga i båtarna eller på bryggorna. Allt avfall inklusive miljöfarligt avfall ska sorteras och lämnas till återvinningsstation.

Giftfri båtbottenfärg

Hyr du en båtplats, så kallad huvudsaklig förtöjningsplats, i Eskilstuna kommun, får du inte måla båten med de färger som är avsedda för ost- eller västkusten. Det gäller även om båten under vissa delar av säsongen är i Östersjön eller på västkusten. I Mälaren och andra insjöar är alla bekämpningsmedelsklassade bottenfärger förbjudna och man får endast använda alternativa metoder eller biocidfria färger. Information om giftfri båtbottenfärg: https://www.kemi.se/bekampningsmedel/biocidprodukter/vanliga-typer-av-biocidprodukter/batbottenfarger---om-du-maste-mala#h-Alternativametoder

Elektrisk anslutning

Elektriskt värmeelement eller annan uppvärmningsanordning som kan medföra brandrisk får inte anslutas till båt. All elektrisk utrustning ska vara godkänd för utomhusbruk.

Byggnader

Hyresgästen får inte utan särskilt medgivande uppföra något slags byggnad inom hamnområdet.

Biltrafik

Hyresgästen får inte hindra eller försvåra trafiken i hamnarna. Parkering får endast ske på anvisade platser.

Förtöjning och avfendring, sjunken båt

Hyresgästen är skyldig att förtöja och fendra av sin båt på betryggande sätt samt tillse att det förtöjningsgods som finns på brygga och påle är lämpligt för respektive båt. Hyresgästen ska utan dröjsmål ta upp eller länsa båt om den sjunkit eller blivit liggande i marvatten.

Förvaring på bryggor

För att inte hindra framkomligheten för andra båtägare, får inte jolle eller annan materiel förvaras på bryggorna.

Förändringar på bryggor

Förändringar eller påbyggnader får inte göras på bryggorna utan medgivande av kommunen.

Flyttning av båt

För att underlätta användningen för andra båtplatsinnehavare har kommunen, på hyresgästens bekostnad, rätt att flytta eller ta upp båt/ omhänderta båt som är felaktigt eller slarvigt förtöjd, liksom båt som förtöjts olovligt, sjunkit eller ligger i marvatten.

Återkrav av båt

Båtägare som inom tre månader återkräver omhändertagen båt (se ovan), får tillbaka båten om hen betalar kommunens kostnader för omhändertagandet.

Vatten

Tillgång till färskvatten finns antingen på bryggorna eller vid särskilda centrala påfyllningsställen.

Latrin

Det är förbjudet att med stöd av TSFS 2010: 96 samt Miljöbalkens hänsynsregler släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar i hav, sjöar och inre vattendrag. Förbudet gäller alla fritidsbåtar. Hela Sveriges sjöterritorium omfattas. All tömning av latrintankar ska ske i hamn i de tömningsstationer som finns anlagda för ändamålet. Möjlighet till latrintömning finns i Sundbyholms hamn och i gästhamnen i Torshälla hamn.

Uppläggningsplats

Eskilstuna kommun har inga egna platser för båtuppläggning, var och en får ombesörja kontakt med förening eller företag som sköter upptagning och uppläggning.

Eskilstuna kommun Org.nr: 212000-0357.

Eskilstuna kommun
Fristadstorget
63349 Eskilstuna
Tel: +46 (0) 16-710 10 00
Email: hamnar@eskilstuna.se

Bild på hamnplatser
Bild på hamnplatser
Bild på hamnplatser
Bild på hamnplatser
Eskilstuna Kommun
Verkstadsgatan 5
Eskilstuna
Tillgänglighetsredogörelse
Betal och bokningssystem från Hamnsystem.se